Нямаше пречка за избора на Младен Маринов

Не съществуваше пречка главният секретар на МВР Младен Маринов да бъде избран за министър на вътрешните работи на заседанието на Народното събрание на 13.09.2018г.

Това е така, независимо от обстоятелството, че фактическият състав по освобождаването му като главен секретар чрез издаване на указ за президента, не е завършен. Този избор би довел до несъвместимост.

В теорията несъвместимостта се определя като предвидени в Конституцията или закон пречки за паралелно осъществяване на публична длъжност с определени професии или дейности. Нарушаването на тези правила е основание за освобождаване от съответната публична длъжност. Правилата за несъвместимост на министрите са определени в Закона за администрацията (ЗА). Чл.19, ал.7, т.1 от ЗА забранява на министър да заема друга държавна длъжност, каквато безспорно е позицията главен секретар на съответното министерство.

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), обаче, допуска лице, което е в несъвместимост с оглед изискванията за позицията, която ще заема, да бъде избрано на съответната висша публична длъжност независимо от това. ЗПКОНПИ регламентира редa за деклариране на несъвместимост и за нейното прекратяване.

В този случай, съгласно чл.36, ал.3, във връзка с ал.1 от ЗПКОНПИ, в едномесечен срок от заемането на съответната длъжност/полагането на клетва избраният е длъжен да подаде пред органа по избор декларация за несъвместимост, в която да я декларира. От датата на подаване на тази декларация за избрания и встъпил в длъжност тече нов едномесечен срок, в който да предприеме зависимите само от него действия за прекратяване на несъвместимостта и да подаде нова декларация до органа по избор, с която да оповести, че е извършил тези действия и е прекратил  несъвместимостта /чл.36, ал.4/.

ЗПКОНПИ допуска, без вредни за избрания последици, в кратък буферен срок след заемането на длъжността паралелно осъществяване на функциите по-висшата публична длъжност и заемане на забранената от правилата за несъвместимост позиция.

Основното, обаче, е че наличието на несъвместимост не е пречка за извършване на съответния избор.

Николай Николов, доктор по право, и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2013-2018 г.)

Източник: „Правен свят“